Využití moderních zobrazovacích metod pro analýzu vlivu tepelného zpracování na mikrostrukturu a texturu aditivně vyrobených materiálů – POSTER

Koukalová Martina - COMTES FHT a.s. (Czech Republic)

Technologie výroby materiálu má významný vliv na výsledné vlastnosti součásti. Ad i tivní výroba zažívající celosvětový boom ovšem skýtá určitá úskalí, která musí být brána v potaz. Ať už se jedná o výběr materiálu, kvalitu prášku, parametry tisku a konstrukce součásti vzhledem ke směru tisku. Difrakce zpětně odražených elektronů je jedinečným nástrojem pro posouzení mikrostruktury a textury materiálu. Hlavním cílem výzkumu bylo využít moderních zobrazovacích metod pro analýzu vlivu tepelného zpracování na mikrostrukturu a texturu aditivně vyrobených materiálů k získání integrální charakteristiky materiálu

Back to Posts