Experimentální modelování materiálových vlastností a mikrostruktury nových UHS ocelí využitelných pro press-hardening – POSTER

Opatová Kateřina - University of West Bohemia (Czech Republic)

Press hardening je vysoce dynamický proces, který zahrnuje rapidní změny teploty. Tyto technologické aspekty výrazně ovlivňují vývoj mikrostruktury a mechanických vlastností. Pro vývoj termomechanických procesů, včetně press hardeningu, je nutno disponovat co nejpřesnějšími materiálovými modely, které při použití FEM metod pro návrhy technologických procesů zabezpečí co nejpřesnější výsledky. Z tohoto důvodu je nutno získat experimentální cestou odpovídající data o chování materiálu za podmínek odpovídajícím reálnému procesu. Proto byly zkoumané nízkolegované oceli DOCOL 1800 Bor a DOCOL 2000 Bor podrobeny stejné teplotní expozici, jakou prodělává materiál při ohřevu během press hardening, a to včetně vyvezení z pece a transportu do nástroje. V experimentální části byly navrženy režimy tepelného zpracování, které odpovídají teplotním profilům reálného procesu zpracování. Tyto výsledky sloužily jako základ pro FEM simulace procesu press-hardening. Zvoleným tepelným zpracováním bylo u nízkolegovaných ocelí dosaženo pevností přes 2000 MPa s tažností kolem 9%.

Zpět na výpis příspěvků