Hodnocení mikrostruktury nástrojové oceli Vanadis 6 po kryogenním zpracování při -140 °C bez popouštění – POSTER

Ďurica Juraj - Slovak University of Technology in Trnava (Slovak Republi

Skúmaná bola mikroštruktúra, fázové zloženie a tvrdosť Cr-V ledeburitickej nástrojovej ocele Vanadis 6 po kryogénnom spracovaní pri -140 °C pri rôznych časoch výdrže. Mikroštruktúry boli charakterizované použitím svetelnej mikroskopie, skenovacej elektrónovej mikroskopie a röntgenovej difrakcie. Metalurgické aspekty zahŕňajú zníženie množstva zvyškového austenitu a zvyšujúceho sa počtu karbidov v porovnaní s konvenčne tepelne spracovaným materiálom. Matrica je martenzitická s určitým množstvom zvyškového austenitu, bez ohľadu na čas výdrže kryogénneho spracovania. Množstvo zvyškového austenitu sa výrazne znížilo z 20,2 obj. % na minimálne 3,2 obj. % pri 48 h dobe výdrže. Mikroštruktúra kryogénne spracovanej ocele obsahuje eutektické, sekundárne a zvýšený počet malých globulárnych karbidov. Počet malých globulárnych karbidov pre konvenčne tepelne spracované vzorky bol približne 48 x 103 / mm2 a pre kryogénne spracované vzorky boli zvýšené viac ako štyrikrát s maximom 209 x 103 / mm2 pri 24 h výdrži. Tieto častice majú veľkosť do 500 nm, ale vo väčšine prípadov okolo 100 nm. Tvrdosť bola zvýšená v porovnaní s konvenčne tepelne spracovanými vzorkami z 875 ± 16 HV 10 na 954.6 ± 14 HV 10 pre dobu výdrže 48 hodín.

Zpět na výpis příspěvků