Mikrostruktura a vliv popouštění oceli Vanadis 6 zmrazované při teplotě -140 °C – POSTER

Ptačinová Jana - Slovak University of Technology in Trnava (Slovak Republic)

Skúmaná bola mikroštruktúra a tvrdosť Cr-V ledeburitickej ocele určenej pre prácu za studena, ktorá bola zmrazovaná po dobu 24 hodín pri teplote -140 °C. Mikroštruktúra bola charakterizovaná využitím svetelnej mikroskopie a riadkovacej elektrónovej mikroskopie. Tvrdosť bola meraná pomocou Vickersovej metódy. Mikroštruktúra konvenčne tepelne spracovanej ocele Vanadis 6 je tvorená okrem martenzitickej matrice s nízkym obsahom zvyškového austenitu aj niekoľko typov karbidov – eutektické karbidy, sekundárne karbidy a malé globulárne karbidy. Množstvo malých globulárnych karbidov aplikáciou zmrazovania stúpa. Popúšťanie materiálu zapríčiňuje pokles množstva malých globulárnych karbidov so zvyšujúcou sa teplotou popúšťania. V intervale nízkoteplotného popúšťania je tvrdosť zmrazovaných vzoriek je vyššia v porovnaní s konvenčne tepelne spracovaným stavom. Na rozdiel od toho, tvrdosť zmrazovaných vzoriek klesá so zvyšujúcou teplotou popúšťania výraznejšie ako konvenčne tepelne spracovaná oceľ. Okrem toho zmrazovaný stav ocele vykazuje stratu schopnosti sekundárneho vytvrdzovania.

Zpět na výpis příspěvků