Vývoj Prototypu Zařízení pro Kalení Trubek v Třineckých Železárnách

Hnízdil Milan - VUT FSI Brno (Czech Republic)

Tento článek popisuje jednotlivé etapy vývojových prací, na jejichž konci stojí funkční prototyp kalícího zařízení, jako součást soustavy technologických zařízení pro tepelné zpracování zušlechtěním bezešvých ocelových trub pro oblast OCTG a energetiky v Třineckých železárnách. Vývojové práce byly zahájeny v Laboratoři Přenosu Tepla a Proudění Brno laboratorními testy a numerickými simulacemi chlazení vzorků trubek pro potřeby návrhu typu trysek jednotlivých prstenců a jejich uspořádání do ochlazovacího kolektoru, včetně doporučení množství a tlaku vody a stanovení odpovídajícího součinitele přestupu tepla pro další numerické simulace. Na základě těchto informací byly ve firmě ITA Ostrava provedeny výpočty ochlazování trubek různých jakostí a rozměrů včetně predikcí jejich finálních metalurgických vlastností s cílem stanovit počet a konfiguraci kolektorů kalícího zařízení včetně posouzení vlivu transportní rychlosti na dosaženou tvrdost trubek po zakalení.
Výsledkem vývojových prací byly základní rozměrové a technologické parametry prototypu kalícího zařízení, které posloužily jako podklad firmě BKB k vytvoření výrobní dokumentace a následné výrobě prototypu. V současnosti na prototypu probíhá optimalizace technologie kalení (v rámci projektu FV10253 „Výzkum a vývoj progresivních mikrolegovaných materiálů pro teplotně řízené válcování a ochlazování s následným zušlechtěním bezešvých trub pro použití v oblasti OCTG a strojního průmyslu“). Článek shrnuje postupy a výsledky jednotlivých vývojových etap včetně výsledků měření teplot trubek při reálném provozu prototypu a výsledků doplňujících numerických simulací jeho reálné ochlazovací schopnosti. Článek rovněž popisuje funkcionalitu programu HT_TUBE _SETUP vytvořeného pro podporu technologa při stanovování strategie ochlazování s ohledem na dosažení požadovaných metalurgických vlastností kalených trubek různých rozměrů a jakostí.

Zpět na výpis příspěvků