Spalovací prvková analýza

Rach Václav - Metalco Testing s.r.o. (Czech Republic)

V dnešní době jsou kladeny stále větší nároky na stanovení obsahu prvků v nejrůznějších vzorcích. Přesná a spolehlivá prvková analýza je důležitá pro určení vlastností zkoumaného materiálu, pro analýzu kvality okolního prostředí, a především pro zjištění složení zkoumaného předmětu.
Jednou z metod prvkové analýzy je spalovací elementární analýza, pomocí které je možné velmi přesně stanovit koncentraci prvků převážně v pevných materiálech. Běžně lze touto metodou stanovovat vodík, uhlík, dusík, kyslík a síru. Oproti ostatním analytickým metodám je výhodou spalovací analýzy její rychlost, jednoduchost, robustnost a nízké detekční limity.
Samotná analýza začíná zvážením a zavedením analyzovaného vzorku do pece, ve které dojde k jeho spálení a převedení do plynného skupenství. Plynný vzorek je veden přes filtry nečistot a interferentů do detektoru (infračerveného nebo tepelně vodivostního), ve kterém dojde k zaznamenání signálu, který je následně vyhodnocen pomocí počítače a přepočítán na obsah analyzovaného prvku ve vzorku.
Mezi oblasti, ve kterých se využívají spalovací analyzátory, patří například strojírenství, metalurgie, produkce elektrické energie, analýza nerostných surovin, zemědělství, analýza životního prostředí, lékařství nebo věda a výzkum.

Zpět na výpis příspěvků