Mikrostruktura a tepelná stabilita Al-Fe-X slitin – POSTER

Školáková Andrea - University of Chemical Technology in Prague (Czech Republic)

V této práci byly připraveny slitiny Al-11Fe, Al-7Fe-4Ni a Al-7Fe-4Cr (v hm. %) kombinací odlévání a extruzí za tepla. Mikrostruktura odlévaných slitin byla převážně tvořena hliníkovou matricí, ve které byly přítomny velmi hrubé intermetalické fáze jako např. Al13Fe4, Al13Cr2 and Al5Cr. Následně byly metodou rychlého tuhnutí odlévané slitiny převedeny na pásky. Při tomto procesu došlo k přesycení tuhého roztoku. Poté byly pásky rozemlety a zkompaktizovány extruzí. Extruze ovlivnila výsledné mikrostruktury rozdílně. U slitiny Al-11Fe došlo ke zhrubnutí struktury, zatímco u legovaných slitin byla struktura jemnozrnná a částice byly v matrici rovnoměrně rozptýlené. Během zkoušek tepelné stability při 300 °C bylo zjištěno, že chrom je nejvhodnějším prvkem pro zvýšení tepelné stability těchto slitin.

Zpět na výpis příspěvků