Vliv volby parametrů při indukčním kalení na deformaci a vlastnosti výrobků z nástrojových ocelí

Hájek Jiří - Západočeská univerzita v Plzni (Czech Republic)

Článek se zabývá volbou proměnných při indukčním kalení jednoduchých strojních součástí z nástrojových a konstrukčních ocelí. Experimentální program byl zaměřen na měření deformací vzniklých během indukčního kalení nástrojových i konstrukčních ocelí.
Sledována byla závislost deformace na procesních parametrech indukčního kalení. Samostatná kapitola se věnuje problematice vztahu volby kalícího média a deformace kalené součásti. Jako kalící médium byly zvoleny voda a roztoky polymerů. Během kalení bylo variováno jak s teplotou kalícího média tak rovněž s koncentrací roztoků polymerů. Vyhodnocována byla primárně tvrdost povrchu, metalografie kalených součástí a změny v geometrii součásti. V případě roztoků polymerů byla rovněž sledována korozní odolnost povrchu v závislosti na zvoleném roztoku polymerů. Výstupem experimentů je specifikace základních proměnných v procesu indukčního kalení jednoduchých strojních součástí.

Zpět na výpis příspěvků